KVALITET, MILJÖ & TRAFIKSÄKERHET

 För att möta 2000-talets ökade kundkrav är Hagéns Åkeri AB, sedan 1998 kvalitetscertifierade och under 2001 miljöcerifierade. I januari 2006 uppgraderades vårt miljöledningssystem till ISO 14001:2004 och i april 2009 uppgraderades kvalitetssystemet till ISO 9001:2008.


 
Kvalitetspolicy

Hagéns Åkeri AB skall utföra transporter och tjänster på ett sätt som motsvarar kundens krav och förväntningar och ger upphov till förnyat förtroende. Varje anställd är ansvarig för kvalitén på sitt eget arbete. Transporter och tjänster skall utföras enligt uppsatta verksamhetsmål och enligt myndigheternas lagar och krav. Vi skall sträva efter att utföra allt  arbete rätt från början till slut. Varje tjänst/leverans skall vara en rekommendation för kommande beställningar.  Hagéns Åkeri AB skall aktivt arbeta med ständiga förbättringar och personalen skall vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter genom kontiuerlig utbildning och information. 

 

    

 

Miljöpolicy

Vi skall jobba med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening vid avfalls-, kemikaliehantering, resursförbrukning och transporter. Vi skall följa aktuell lagstiftning, andra krav och bedriva vår verksamhet så att miljön skyddas, råvaror och energi används på ett effektivt sätt samt så att en hållbar utveckling främjas. 

 

 

 

Trafiksäkerhetspolicy

Vi skall verka för hög trafiksäkerhet i all vår verksamhet. Fordon och maskiner skall vara under-hållna och i trafiksäkert skick, samtliga fordon skall genomgå XTB. Vid investering i nya lastbilar skall alkolås monteras. Chaufförerna skall anpassa hastigheten efter gällande regler och andra förutsättningar, följa kör- och vilotidsreglerna, respektera gällande viktbestämmelser och alltid använda säkerhetsbälte. Vid framförande av fordon skall man vara utvilad samt drog- och alkoholfri. Personalen skall påtala för transportledning eller arbetsledning om inte trafiksäkerheten kan bibehållas p g a brister i förutsättningarna.